Transparensgruppen

Bakgrund Transparensgruppen

Transparensgruppen startades efter Frilans Riks årsmöte 27 mars 2023. Arbetsgruppen är nu vilande, men kan aktiveras när som helst om behov uppstår.

Verksamhetsåret 2022–2023 var turbulent för Frilans Riks (det kan läsas mer om detta i årsmötesprotokollet). Det uppstod flera konflikter och dessa togs också upp i tidningen Journalisten. Flera medlemmar ansåg under årsmötet 2023 att information om vad striden handlade om var bristfällig och efterlyste ökad transparens. Därför bildades denna grupp.

Arbetet

Transparensgruppen hade sitt första möte 8 juni 2023. Det diskuterades då hur arbetet skulle läggas upp. Några stora beslut togs inte, men det beslutades att målet alltid är att kommunicera ut vad vi beslutar eller genomför, på ett eller annat sätt. Tydlighet och snabbhet ska vara ledord.

Det påpekades sa också att samtliga styrelseledamöter skulle försöka vara med på de digitala ordförandemöten och de medlemsmöten som hålls regelbundet. Det är ett bra sätt att synliggöra styrelsen.

Det diskuterades också förutsättningslöst om Frilans Riks borde ha en arbetsgrupp som sysslar med kommunikation från och med nästa verksamhetsår. Bra kommunikation görs inte med vänsterhanden.

Frilans Riks bjöd sedan in till ett digitalt första möte med samtliga frilanssektioner för att diskutera vad sektionerna förväntar sig av transparensgruppen samt för att ta emot förslag på åtgärder.  

Detta möte hölls 5 september 2023, kl 10–11. Med på mötet var Björn Hellström från Frilans Riks styrelse och Transparensgruppen samt samt Britt Mattson (ordförande Södra Norrland) och Beata Hansson (ordförande Mälardalen).

En viktig slutsats från mötet var att tydligare och snabbare information avhjälper känslan av brist på transparens. Men då kommer följdfrågan: hur mycket mer information medlemmarna vill ha? Är det lönt att automatiskt skicka ut fler mötesprotokoll? Vi tror inte det. Den medlem som ber om protokoll får förstås det.

Mycket av kritiken mot styrelsen under verksamhetsåret 2022–2023 handlade om att det var svårt att få överblick på ekonomin, till exempel gick det inte att utläsa hur mycket pengar som använts till Arvodeskampanjen.

Ekonomins utfall kommer fortsätta att redovisas på varje årsmöte, redovisning i tätare intervall bedöms inte som meningsfullt. Det har dock varit svårt att detaljerat se vart pengarna går på grund av en gammal kontoplan utan underkonton. Så ett viktigt arbete gjordes under 2023–24 med att ta fram en ny kontoplan som ytterligare tydliggör hur pengarna används.

Sammanfattning och slutsatser från sektionsmötet om transparens

• Det är bra att transparensgruppen finns och om medlemmar, sektioner eller styrelse anser att behov uppstår kan gruppen börja arbeta igen. Annars är arbetet vilande.

• Alla viktiga beslut som tas av styrelsen ska snabbt kommuniceras ut till medlemmarna, antingen via hemsidan, i medlemsbreven eller på annat sätt.

• Ekonomin redovisas detaljerat vid varje årsmöte. En ny kontoplan med fler underkonton visar mer detaljerat hur pengarna används. Arbetet blev klart hösten 2023.

• Protokoll från styrelsemöten kommer inte att skickas ut automatiskt mer än till sektionsordförandena efter beslut på årsmötet 2024. Protokoll kan alltid begäras ut när enskild medlem så vill.

Björn Hellström
/Sekreterare Frilans Riks och under verksamhetsåret 2024–2025 kontaktperson för Transparensgruppen