Transparensgruppen

Så arbetar Transparensgruppen

Transparensgruppen är en arbetsgrupp inom Frilans Riks med följande ledamöter:

• Therese Quennerstedt (kassör Frilans Riks styrelse)
• Petter Larsson (suppleant i Frilans Riks styrelse)
• Björn Hellström (sekreterare Frilans Riks styrelse)

Transparensgruppen startades efter Frilans Riks årsmöte 27 mars 2023 efter ett turbulent år inom Frilans Riks (det kan läsas mer om detta i årsmötesprotokollet).

Striderna blev offentliga och togs också upp i Journalisten. Flera medlemmar ansåg under årsmötet att information om vad striden handlade om var bristfällig och efterlyste ökad transparens. Därför bildades denna grupp.

Arbetet

Transparensgruppen hade sitt första möte 8 juni 2023. Vi diskuterade då förstås hur arbetet skulle läggas upp. Några stora beslut togs inte, men vi beslutade att att målet alltid är att kommunicera ut vad vi beslutar eller genomför, på ett eller annat sätt. Tydlighet och snabbhet ska vara ledord.

Vi sa också att samtliga styrelseledamöter skulle försöka vara med på de digitala ordförandemöten och de medlemsmöten som hålls regelbundet. Det är ett sätt att bättre synliggöra styrelsen.

Det diskuterades också förutsättningslöst om Frilans Riks borde ha en arbetsgrupp som sysslar med kommunikation från och med nästa mandatperiod. Bra kommunikation görs inte med vänsterhanden.

Frilans Riks bjöd sedan in till ett digitalt första möte med samtliga frilanssektioner för att diskutera vad sektionerna förväntar sig av transparensgruppen samt för att ta emot förslag på åtgärder.  

Detta möte hölls 5 september 2023, kl 10–11. Med på mötet var Björn Hellström från Frilans Riks styrelse och Transparensgruppen samt samt Britt Mattson (ordförande Södra Norrland) och Beata Hansson (ordförande Mälardalen).

En viktig slutsats från mötet var att tydligare och snabbare information avhjälper känslan av brist på transparens. Men då kommer följdfrågan: hur mycket mer information medlemmarna vill ha? Är det lönt att automatiskt skicka ut fler mötesprotokoll? Vi tror inte det. Den medlem som ber om protokoll får förstås det.

Mycket av kritiken mott förra styrelsen handlade om att det var svårt att få överblick på ekonomin, till exempel gick det inte att utläsa hur mycket pengar som använts till Arvodeskampanjen.

Ekonomins utfall kommer fortsätta att redovisas på varje årsmöte, redovisning i tätare intervall bedöms inte som meningsfullt. Det har dock varit svårt att detaljerat se vart pengarna går på grund av en gammal kontoplan utan underkonton. Så ett viktigt arbete består av att ta fram en ny kontoplan som ytterligare ska tydliggöra hur pengarna används.

Det beslutades också att göra ett dokument om Transparensgruppen. Det är detta dokument. Förhoppningen är att sektionerna vill lägga upp det på sina sajter.

Sammanfattning och slutsatser från sektionsmötet om transparens

• Det är bra att transparensgruppen finns och om medlemmar, sektioner eller styrelse anser att behov uppstår kan gruppen börja arbeta igen. Men nu närmast är arbetet vilande.

• Alla viktiga beslut som tas av styrelsen ska snabbt kommuniceras ut till medlemmarna, antingen via hemsidan, i medlemsbreven eller på annat sätt.

• Ekonomin redovisas detaljerat vid varje årsmöte. Arbete pågår med att ta fram en ny kontoplan som med fler underkonton tydligare visar hur pengarna används. Arbetet ska vara klart under 2023.

• Protokoll från styrelsemöten kommer inte att skickas ut automatiskt – vi ser liten efterfrågan på det. Protokoll kan alltid begäras ut när medlem så vill via Frilans Riks hemsida.

Björn Hellström
/Sekreterare Frilans Riks